KONGRE ÇAĞRISI

 

Yeni Medya Çalışmaları V. Kongre Katılım Çağrısı

 

YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI V. ULUSAL KONGRE

4-5 KASIM 2021, ADANA

“Medya Yakınsaması Çağında Kültürel Akış(lar) ve Hareketlilik”

 

Araçsal rasyonalitenin hakimiyetinin yol açtığı Marshall Berman’ın ifadesiyle “katı olan her şeyin buharlaştığı” moderniteyi, Bauman akışkan modernite olarak tanımlar. Sızmak, taşmak, engelleri aşmak gibi hareket kabiliyetlerine sahip olan akışkanlık/sıvılık için mekânsal/uzamsal boyuttan ziyade zamansal akış önemlidir. Esnek birikim modeline dayanan kapitalizmin bu aşamasında, ekonomik, politik, kültürel, toplumsal ilişkiler ve emek de biçim değiştirmektedir. Kültürel akışlar, küresel, ulusal ve bölgesel boyutlarda, tanımlaması oldukça zor olan “kültür” alanı içinde insanların, eserlerin ve fikirlerin çok yönlü hareketliliklerini ve yeniden örgütlenmelerini ifade eder. Appadurai’ın kültürel akışları etnik-uzam, finans-uzamı, medya-uzamı, teknoloji-uzamı ve ideoloji-uzamı bağlamında değerlendirdiği çığır açan çalışmasının yayınlanmasından bu yana geçen 25 yıl, söz konusu akışların dönüştürücü etkisine de tanıklık etti. Toplumsal dönüşümü ve değişmeyi önceleyen kuramcılar tarafından işlevselleştirilip eyleme geçirilen kavram, hızla artan ve çeşitlenen göç süreçleri ve insan hareketliliklerinin ulus devletlerin güçlerini meşrulaştıran hayali sınırları ve toprak sınırlarını zaman zaman etkisizleştirerek sürekli değişen kültürel oluşumlara yaptığı vurgu ile önem kazanmaktadır. Dijital kültür de böylesi kültürel akışlar ile yeni medyanın kesiştiği alanda sunduğu kavramsal ve metodolojik olanaklarla da yeniden anlamlandırılıyor. 

Ulus ötesi medya şirketleri ve platformlar aracılığı küresel ölçekte dağılan medya metinleri dünyada el değmemiş coğrafya bırakmazken, yerel içerikler de özellikle yeni medya ortamlarında küresel kültürel akışa dahil olabilmektedir. Kültürel metinlerin sosyal medya platformları dolayımı ile coğrafyalar ötesi ve kesen uzamda akışkan hale gelmesi, üretilen, paylaşılan metinlerin çoklu ve değişen alılmama pratiklerini, siber uzamda öznenin siyasal ve kültürel katılımın yeni yolları ve üsluplarını yeniden düşünmeye sevk etmektedir.

Bağlantılı özne yalnızca içeriği üretmek ve yaymakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik değer yaratımında aktif rol almaktadır. Adam Smith’ten bu yana sürdürülen neo-liberal yaklaşımlarda Bill Gates’in önerdiği “sürtünmesiz kapitalizm” (friction-free capitalism) kavramı etrafında örgülenen ve İnternet teknolojileri sayesinde kapitalizmin mükemmele yaklaştığını savunan ütopik söylemlerin iddia ettiğinin aksine, web teknolojileri var olan eşitsizlikleri derinleştirmiş ve dijital uçurumu arttırmıştır. İnternet, her ne kadar yaratıcı süreçlerimizi kullanma potansiyeli taşısa da, bu teknoloji ticari ve maddi temelinden bağımsız düşünülemez. Ağ toplumu akışı içerisinde ekonomik değer üretiminin sürekliliği İnternet kullanıcılarının gayri maddi/bedava kültürel ve teknik emeği ile mümkün olmaktadır.

Bunlara ek olarak sosyal ağlar, yönetim/siyaset üzerinde baskı kurabilme ve böylece de karar süreçlerini olumlu anlamda yönlendirebilme potansiyeli ile de küresel olanın yerelle, yerelin küreselle buluşmasını sağlayan sınırları aşan bir alana dönüşüyor.

Tam da bu yerellik ve kültürel akışların çok yönlülüğü tartışmasını mümkün kılacak şekilde 4-5 Kasım 2021 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştireceğimiz V. Yeni Medya Çalışmaları Ulusal Kongresi’nde aşağıda önerdiğimiz ya da diğer temalar etrafında bir araya gelmeyi umuyoruz:

 • Küreselden yerele, yerelden küresele kültürel dolaşım/akışlar
 • Kültürlerarası ya da kültürler-ötesi alanda yeni olasılıklar
 • Dijital medya kültürleri
 • Ulusaşırı ve sınırları aşan alanda yeni medya pratikleri
 • Yerel ve küresel arasında gelişen yeni medya hareketliliği biçimleri
 • Yerel ve küresel arasındaki akışlarda yeni medya ve kültür politikaları
 • Sürdürülebilir iletişim ve ekoloji tartışmaları ekseninde yeni medya kullanımı ve ortamları
 • Merkezi ve merkezileşmeyi sorgulayan mikro tarih yazımı
 • Göçmen topluluklar için ve diasporik alanda ulusaşırı yeni medyanın rolü
 • Zaman ve uzam sıkışması ve ivmenin “değer” kazanması ve yeni medya ortamları
 • İlerleme miti ve “yeni” medya ortamları
 • Enformasyon bombardıman ve veri dumanı
 • Kültürel akışların haber ötesi üretiminde/inşasında rolü ve yeni medya
 • Kültürel akışlar ve platform kapitalizmi
 • Tarihsel sınırları aşan dijital bir yöntem olarak medya arkeolojisi
 • Kültürel akışları araştırmada dijital yöntemler

 

Kimler katılabilir?

Yukarıda sıralanan başlıklar ve bu başlıklarla ilgili diğer konularla ilgilenen her alandan tüm araştırmacılara ve alanda çalışan uzmanlara açıktır.

 

Etkinlik Takvimi

Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih: 24 Mayıs 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30 Haziran 2021 7 Temmuz 2021

 

 

Yeni Medya Çalışmaları IV. Ulusal Kongre sitesine ulaşmak için tıklayınız.